من اگر یک فرد خوب به تو معرفی کنم
تو اگر یه فرد خوب به من معرفی کنی
هر دو
به سراغ افراد خوب خواهیم رفت

دوست داری یه فرد خوب یا یه جای خوب
به تو معرفی کنم؟
همه دوست دارند !
پس شروع کن ...

اگر دوست داری که دیگران به تو خوبی کنند
پس تو هم با معرفی افراد یا جاهای خوب در
3TBC
به اونها خوبی کن

خوبی و لطف در حق دیگران
خوبی و لطف در حق خودت رو باعث خواهد شد
پس منتظر چی هستی؟
شروع کن

0
دکتر ايران داودی

هیئت علمی گروه روان شناسی بالینی دانشگاه شهید چمران اهواز
دارای پروانه تخصصی از سازمان نظام روان شناسی و مشاوره

زمینه فعالیت:
اختلالات اضطرابی، اختلال وسواس فکری و عملی، افسرد
ادامه مطلب
گی و مشکلات بین فردی، کارگاه ها و دوره های مربوط به مهارت زندگی، مدیریت روابط

آدرس: اهواز- کيانپارس - بين 8 و 9 شرقی - ساختمان جاودانه - طبقه دوم
تلفن: 06133382635
0
منصوره بهرامی پور اصفهانی

آدرس: اصفهان- خ شمس آبادی- حد فاصل عباس آباد و مادی نياصرم- بن بست بامداد- ساخمان سپهر- طبقه اول

تلفن:
32331709
32363363
0
غلامرضا ده بزرگی
آدرس: شيراز - خ زند - روبروی هتل پارس - کوچه زير خيابان باغشاه(فلسطين) - ساختمان فيروزه - طبقه پنجم
تلفن: 07132350444
0
دکتر مير تقی گروسی
آدرس: تبريز- 17 شهريور جديد - روبروی ناحيه 2 آموزش و پرورش - مرکز مشاوره رشد
تلفن: 04135569757
0
دکتر لعيا بشاش
آدرس: شيراز- دانشکده علوم تربيتی و روان شناسی - بخش کودکان استثنايی
تلفن: 07136286441