من اگر یک فرد خوب به تو معرفی کنم
تو اگر یه فرد خوب به من معرفی کنی
هر دو
به سراغ افراد خوب خواهیم رفت

دوست داری یه فرد خوب یا یه جای خوب
به تو معرفی کنم؟
همه دوست دارند !
پس شروع کن ...

اگر دوست داری که دیگران به تو خوبی کنند
پس تو هم با معرفی افراد یا جاهای خوب در
3TBC
به اونها خوبی کن

خوبی و لطف در حق دیگران
خوبی و لطف در حق خودت رو باعث خواهد شد
پس منتظر چی هستی؟
شروع کن

0
دکتر فرید نژاد دادگر
متخصــص رادیوتراپــی و انکولــوژی (ســرطان شناســی) از انســتیتو
ســرطان دانشــگاه تهــران ، اســتادیار دانشــگاه و رییــس رادیوتراپــی
بیمارســتان بوعلــی تهــران ، عضــو انجم
ادامه مطلب
ــن ســرطان شناســی آمریــکا و انجمــن
رادیوتراپــی اروپــا ، متخصــص در تشــخیص و رادیوتراپــی (اشــعه درمانــی)
و شــیمی درمانــی ســرطان ، 12ســال ســابقه در رادیوتراپــی داخلــی (براکــی
تراپــی) ســرطانهای زنــان و پروســتات

آدرس مطب:
تهران ، خیابان فاطمی غربی ، جنب ساختمان شیلات ، پلاک 246
تهران ، شهرک غرب ، خیابان سیمای ایران ، بیمارستان لاله ، بخش رادیو تراپی و انکولژی
تلفن:
66435149
33250495
66940721
فکس:
88570006
33250495