من اگر یک فرد خوب به تو معرفی کنم
تو اگر یه فرد خوب به من معرفی کنی
هر دو
به سراغ افراد خوب خواهیم رفت

دوست داری یه فرد خوب یا یه جای خوب
به تو معرفی کنم؟
همه دوست دارند !
پس شروع کن ...

اگر دوست داری که دیگران به تو خوبی کنند
پس تو هم با معرفی افراد یا جاهای خوب در
3TBC
به اونها خوبی کن

خوبی و لطف در حق دیگران
خوبی و لطف در حق خودت رو باعث خواهد شد
پس منتظر چی هستی؟
شروع کن

1
سلام
وقت همگی بخیر و شادی
در صورتیکه تمایل داشته باشید از سایت و یا از مسئولین سایت ، انتقاد کنید
یا ایرادی در سایت می بینید که رفع آن به بهبود سایت کمک میکند
و یا رفتار خاصی در مسئولین سایت می بی
ادامه مطلب
نید که نیاز به اصلاح دارد
میتوانید در این قسمت آن را مطرح کنید

مطمئنا انتقاد سازنده شما، می تواند نتیجه خوبی هم برای ما و هم برای شما که از سایت استفاده میکنید، داشته باشد.

موفق و پیروز باشید
3TBC
2
سلام
وقت همگی بخیر و شادی
در صورتیکه تمایل دارید از سایت و مسئولین سایت تشکر کنید
یا تعریفی از سایت و یا مسئولین سایت داشته باشید
می توانید در این قسمت ، آنرا بنویسید
تعریف های شما، مطمئنا باعث
ادامه مطلب
ایجاد حس خوب در ما خواهد شد
و مسیر حرکت را برای ما لذت بخش خواهد کرد.

موفق و پیروز باشید
3TBC
0
سلام
وقت همگی بخیر و شادی
در صورتیکه دوست دارید بخش جدیدی در 3TBC اضافه شود
در این قسمت ، پیشنهاد آنرا به ما بدهید
حتما پیشنهاد شما را بررسی خواهیم کرد
----------
ترجیحا بخش پیشنهادی مربوط به ش
ادامه مطلب
خصیت حقیقی ( افراد ) و حقوقی ( موسسات و شرکت ها ) باشد

موفق و پیروز باشید
3TBC