من اگر یک فرد خوب به تو معرفی کنم
تو اگر یه فرد خوب به من معرفی کنی
هر دو
به سراغ افراد خوب خواهیم رفت

دوست داری یه فرد خوب یا یه جای خوب
به تو معرفی کنم؟
همه دوست دارند !
پس شروع کن ...

اگر دوست داری که دیگران به تو خوبی کنند
پس تو هم با معرفی افراد یا جاهای خوب در
3TBC
به اونها خوبی کن

خوبی و لطف در حق دیگران
خوبی و لطف در حق خودت رو باعث خواهد شد
پس منتظر چی هستی؟
شروع کنحداقل 5 حرف

به ما ملحق شوید

فقط خواننده پیشنهادات نباشید، بلکه در سایت ثبت نام کنید و پیشنهادات خود را ارسال کنید تا به دیگران هم کمک کنید که زندگی بهتری داشته باشند...

  • با ارسال پیشنهاد، افراد خوب را به دیگران معرفی کنید
  • به افراد خوبی که دیگران معرفی کردند، امتیاز بدهید
  • افراد خوب و مورد علاقه خود را در صفحه کاربری خود ذخیره کنید
  • نظر دیگران را درباره پیشنهادات خود جویا شوید