من اگر یک فرد خوب به تو معرفی کنم
تو اگر یه فرد خوب به من معرفی کنی
هر دو
به سراغ افراد خوب خواهیم رفت

دوست داری یه فرد خوب یا یه جای خوب
به تو معرفی کنم؟
همه دوست دارند !
پس شروع کن ...

اگر دوست داری که دیگران به تو خوبی کنند
پس تو هم با معرفی افراد یا جاهای خوب در
3TBC
به اونها خوبی کن

خوبی و لطف در حق دیگران
خوبی و لطف در حق خودت رو باعث خواهد شد
پس منتظر چی هستی؟
شروع کن

0
آموزشگاه رانندگی مجاهدین
آدرس: مازندران - بهشهر - چهارراه گرگان - خیابان پاسداران - نرسيده به پارك مجاهدين
شماره تماس: 35232010

0
آموزشگاه رانندگی پاسارگاد
آدرس: مازندران - ساری - بلوار خزر - كوچه صبا - روبروی بيمه پارسيان - پلاك ۷
شماره تماس: 33262616

0
آموزشگاه رانندگی میلاد
آدرس: مازندران - بهشهر - خیابان شهيد رجايی _ روبروی كوی بانك ملی - كوی فرهنگيان
شماره تماس: 35251134

0
آموزشگاه رانندگی رضا
شماره تماس: 32214367
آدرس: مازندران - ساری - خیابان فردوسی - خیابان ورزش - پشت سينما سپهر
0
آموزشگاه رانندگی ظفر
آدرس: مازندران - ساری - خیابان طبرستان - خیابان شهيد مطهری - ميدان دانشجو
شماره تماس: 33406006
0
آموزشگاه رانندگی بهروز
آدرس: مازندران - ساری - ميدان سلمان فارسی - خیابان امامت
شماره تماس: 32220747