من اگر یک فرد خوب به تو معرفی کنم
تو اگر یه فرد خوب به من معرفی کنی
هر دو
به سراغ افراد خوب خواهیم رفت

دوست داری یه فرد خوب یا یه جای خوب
به تو معرفی کنم؟
همه دوست دارند !
پس شروع کن ...

اگر دوست داری که دیگران به تو خوبی کنند
پس تو هم با معرفی افراد یا جاهای خوب در
3TBC
به اونها خوبی کن

خوبی و لطف در حق دیگران
خوبی و لطف در حق خودت رو باعث خواهد شد
پس منتظر چی هستی؟
شروع کن

0
سلام
وقتی شما مطلبی رو ارسال میکنید
اول به بخش پیشنهاد های تازه منتقل میشه
که در بالای سایت میتونید گزینه آنرا پیدا کنید
و در دو حالت به صفحه اول منتقل میشه:
حالت اول اینکه حداقل امتیاز مورد نظر
ادامه مطلب
را از طرف کاربران دریافت کنه
و حالت دوم اینکه توسط مدیران سایت به وضعیت -انتشار- تغییر پیدا کنه

موفق باشید
پشتیبانی 3TBC