من اگر یک فرد خوب به تو معرفی کنم
تو اگر یه فرد خوب به من معرفی کنی
هر دو
به سراغ افراد خوب خواهیم رفت

دوست داری یه فرد خوب یا یه جای خوب
به تو معرفی کنم؟
همه دوست دارند !
پس شروع کن ...

اگر دوست داری که دیگران به تو خوبی کنند
پس تو هم با معرفی افراد یا جاهای خوب در
3TBC
به اونها خوبی کن

خوبی و لطف در حق دیگران
خوبی و لطف در حق خودت رو باعث خواهد شد
پس منتظر چی هستی؟
شروع کن

0
دکتر ايران داودی

هیئت علمی گروه روان شناسی بالینی دانشگاه شهید چمران اهواز
دارای پروانه تخصصی از سازمان نظام روان شناسی و مشاوره

زمینه فعالیت:
اختلالات اضطرابی، اختلال وسواس فکری و عملی، افسردگی و مشکلات بین فردی، کارگاه ها و دوره های مربوط به مهارت زندگی، مدیریت روابط

آدرس: اهواز- کيانپارس - بين 8 و 9 شرقی - ساختمان جاودانه - طبقه دوم
تلفن: 06133382635