من اگر یک فرد خوب به تو معرفی کنم
تو اگر یه فرد خوب به من معرفی کنی
هر دو
به سراغ افراد خوب خواهیم رفت

دوست داری یه فرد خوب یا یه جای خوب
به تو معرفی کنم؟
همه دوست دارند !
پس شروع کن ...

اگر دوست داری که دیگران به تو خوبی کنند
پس تو هم با معرفی افراد یا جاهای خوب در
3TBC
به اونها خوبی کن

خوبی و لطف در حق دیگران
خوبی و لطف در حق خودت رو باعث خواهد شد
پس منتظر چی هستی؟
شروع کن

3
دکتر علیرضا احمدی
فوق تخصص قلب کودکان

آدرس مطب: اصفهان خیابان شمس آبادی - روبروی بانک انصار جنب ام آر آی اصفهان
ساختمان هزاره - طبقه اول - واحد ۱۴

تلفن:
۰۳۱۳۲۳۷۳۶۴۵
۰۳۱۳۲۲۴۴۱۲۵-۶