من اگر یک فرد خوب به تو معرفی کنم
تو اگر یه فرد خوب به من معرفی کنی
هر دو
به سراغ افراد خوب خواهیم رفت

دوست داری یه فرد خوب یا یه جای خوب
به تو معرفی کنم؟
همه دوست دارند !
پس شروع کن ...

اگر دوست داری که دیگران به تو خوبی کنند
پس تو هم با معرفی افراد یا جاهای خوب در
3TBC
به اونها خوبی کن

خوبی و لطف در حق دیگران
خوبی و لطف در حق خودت رو باعث خواهد شد
پس منتظر چی هستی؟
شروع کن

0
دکتر علیرضا حیدری بکاولی
زمینه تخصص:الکتروفیزیولوژی قلب

دانشيار دانشگاه علوم پزشكي مشهد.بيمارستان قائم(عج).
فلوشيپ فوق تخصصي الكترو فيزيولوژي از دانشگاه علوم پزشكي ايران ١٣٨٤.
بورد تخصصي قلب و عروق از دانشگاه مشهد ١٣٧٧.
پزشكي عمومي ١٣٦٩ از دانشگاه مشهد

آدرس مطب:مشهد-خیابان کوهسنگی ۶-چهارراه اول ساختمان نیکان

تلفن مطب:
۰۵۱۳۸۵۱۶۷۸۴
۰۵۱۳۸۵۱۶۷۹۴
09010901651