من اگر یک فرد خوب به تو معرفی کنم
تو اگر یه فرد خوب به من معرفی کنی
هر دو
به سراغ افراد خوب خواهیم رفت

دوست داری یه فرد خوب یا یه جای خوب
به تو معرفی کنم؟
همه دوست دارند !
پس شروع کن ...

اگر دوست داری که دیگران به تو خوبی کنند
پس تو هم با معرفی افراد یا جاهای خوب در
3TBC
به اونها خوبی کن

خوبی و لطف در حق دیگران
خوبی و لطف در حق خودت رو باعث خواهد شد
پس منتظر چی هستی؟
شروع کن

0
دکتر علیرضا خسروی
DR ALIREZA KHOSRAVI
زمینه تخصص: فلوشیپ اینترونشنال کاردیولوژی

آدرس: شمس آبادی - چهارراه قصر - ساختمان قصر نور - پلاک ۱۰۴

تلفن:۲۲۰۷۰۳۳

ایمل: alikh108@yahoo.com