دکتر علی اعتصام پور - قلب و عروق - اصفهان 3TBC

من اگر یک فرد خوب به تو معرفی کنم
تو اگر یه فرد خوب به من معرفی کنی
هر دو
به سراغ افراد خوب خواهیم رفت

دوست داری یه فرد خوب یا یه جای خوب
به تو معرفی کنم؟
همه دوست دارند !
پس شروع کن ...

اگر دوست داری که دیگران به تو خوبی کنند
پس تو هم با معرفی افراد یا جاهای خوب در
3TBC
به اونها خوبی کن

خوبی و لطف در حق دیگران
خوبی و لطف در حق خودت رو باعث خواهد شد
پس منتظر چی هستی؟
شروع کن

-1
دکتر علی اعتصام پور
DR ALI ETESAMPOUR
متخصص قلب و عروق

آدرس مطب: اصفهان، خیابان بزرگمهر، اول پل بزرگمهر، كوچه معراج، روبروی خانه كتاب

تلفن:32641000