دکتر علی پورمقدس - قلب و عروق - اصفهان 3TBC

من اگر یک فرد خوب به تو معرفی کنم
تو اگر یه فرد خوب به من معرفی کنی
هر دو
به سراغ افراد خوب خواهیم رفت

دوست داری یه فرد خوب یا یه جای خوب
به تو معرفی کنم؟
همه دوست دارند !
پس شروع کن ...

اگر دوست داری که دیگران به تو خوبی کنند
پس تو هم با معرفی افراد یا جاهای خوب در
3TBC
به اونها خوبی کن

خوبی و لطف در حق دیگران
خوبی و لطف در حق خودت رو باعث خواهد شد
پس منتظر چی هستی؟
شروع کن

-1
دکتر علی پورمقدس
DR ALI POUR MOGHADDAS
فلوشیپ اینترونشنال کاردیولوژی محیطی و عروق

آدرس:اصفهان، خیابان فردوسی، ساختمان میخك

تلفن:32221415

ایمیل: a_pourmoghadas@med.mui.ac.ir