من اگر یک فرد خوب به تو معرفی کنم
تو اگر یه فرد خوب به من معرفی کنی
هر دو
به سراغ افراد خوب خواهیم رفت

دوست داری یه فرد خوب یا یه جای خوب
به تو معرفی کنم؟
همه دوست دارند !
پس شروع کن ...

اگر دوست داری که دیگران به تو خوبی کنند
پس تو هم با معرفی افراد یا جاهای خوب در
3TBC
به اونها خوبی کن

خوبی و لطف در حق دیگران
خوبی و لطف در حق خودت رو باعث خواهد شد
پس منتظر چی هستی؟
شروع کن

4
دکتر محمود هادی زاده
فوق تخصص قلب و عروق و لیزر واریس
درمان واریس

آدرس مطب: اصفهان خیابان شمس آبادی - مجتمع قمرالدوله - طبقه ۳ - واحد ۳۰۹
شنبه ، دوشنبه ، چهارشنبه از ساعت 17:00 عصر

تلفن:
۰۳۱۳۲۲۴۲۱۶۵
۰۳۱۳۲۲۴۲۱۶۴