من اگر یک فرد خوب به تو معرفی کنم
تو اگر یه فرد خوب به من معرفی کنی
هر دو
به سراغ افراد خوب خواهیم رفت

دوست داری یه فرد خوب یا یه جای خوب
به تو معرفی کنم؟
همه دوست دارند !
پس شروع کن ...

اگر دوست داری که دیگران به تو خوبی کنند
پس تو هم با معرفی افراد یا جاهای خوب در
3TBC
به اونها خوبی کن

خوبی و لطف در حق دیگران
خوبی و لطف در حق خودت رو باعث خواهد شد
پس منتظر چی هستی؟
شروع کن

0
دکتر مهرداد حبشی زاده
زمینه تخصص:قلب و عروق

مراکز درمانی طرف قرارداد:بیمارستان نهم دی تربت حیدریه

آدرس مطب:تربت حیدریه- کوچه شیرچهارسوق-مجتمع پزشکی شفا
ساعات حضور در مطب و مراکز درمانی:همه روزهای هفته

تلفن مطب:۰۵۱۵۲۲۲۴۴۷۴